AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle Açık Rıza metnine verdiğiniz onay ve https://www.ecssigorta.com adresimizdeki kullanıcı sözleşmemizi kabul ederek doldurmanız suretiyle temin edilen ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, milliyet, telefon, adres, Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil), nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, dernek/sendika/vakıf üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli veriler, çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, imzası, meslek kartı bilgileri, gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafı, web sitesi kullanım süresi gibi kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda/kanunun 5. maddesi doğrultusunda hukuki sebebi; şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifası için kuracağımız sigortacılık hizmet ilişkisini yürütebilmek, size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içindeki ortak ve iştirakleriyle ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi bu aydınlatma metni ekinde yer alan ve açık rızanız ile dolduracağınız form vasıtasıyla ve web sitemize üyelik süreci sonucunda toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda açık rızanızı geri almadığınız kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.‘ ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.’ye iletmeniz durumunda ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “www.ecssigorta.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

 

AÇIK RIZA BEYANI

ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. ye Açık Rıza metnine verdiğim onay ve https://www.ecssigorta.com adresimizdeki kullanıcı sözleşmesini kabul ederek doldurmak suretiyle verdiğim kişisel verilerin ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. tarafından şirket olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve aradaki hizmet sözleşmesinin ifası için kurulacak, sigortacılık hizmet ilişkisini yürütebilmek, verilen hizmeti daha iyi yerine getirebilmek amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, ECS ECİROĞLU SİGORTA ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. ortak ve iştirakleriyle ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken yurt içindeki üçüncü kişi iş ortaklarıyla paylaşılması açık rızam doğrultusunda saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.